اهميت جعبه

بسته بندی نقش تعیین کننده ای در جذب مشتری دارد;مجبورشان می کند تا محصول را انتخاب کنند و به عنوان یک وسیله ارتباط علامت تجاری برایشان عمل می کند.نکته ی قابل توجه این است که که چگونه عناصر طراحی بر درک مشتری نسبت به محصول و علامت تجاری اثر می گذارد. در این مقاله ما داده هایی از طریق پرسشنامه ای که نواحیی همچون عناصر طراحی بسته بندی (شامل اندازه ،شکل،مواد،طراحی گرافیکی  بسته،قالب چاپ،تصاویر و عکس ها)، درک کاربر (شامل دقت و توجه ،خرید و خرید مجدد ) و تجربات آنها ( شاما ابراز احساسات و منافع کارکردی ) را پوشش می دهد جمع آوری گردید.

یک تفاوت بین روش حرفه ای و ارتباط سن با احترام به پاسخ روی بسته بندی وجود دارد یافته ها همچنین پیشنهاد می کند که مشتریان مشارکت کنند در مزایای متفاوت و عناصر مختلف طراحی بسته بندی.

ارسال یک پیام