ساخت ماکت جعبه

ساخت ماکت جعبه

◄ در جعبه سازی تهیه ماکت جعبه با مقوای اصلی جهت کنترل کردن محاسبات فنی و شمایل فیزیکی جعبه برای دور شدن از اشتباهات احتمالی و رؤیت سفارش دهنده از شمایل فیزیکی جعبه صورت می گیرد.

ارسال یک پیام