مشاوره در امور جعبه

◄ مشاوره و پیشنهاد بهترین تیراژ جعبه بر اساس کاهش قیمت نهایی

◄ راهنمایی در خصوص انتخاب گرماژ مقوا بر اساس وزن محصول

◄ همفکری در جهت بهتر شدن سایز جعبه و جلوگیری از هزینه اضافی و کم کردن هزینه مصرفی مقوا

◄ پیشنهاد بهترین نوع قالب جعبه از جهت ایستایی جعبه ، نمای بیرونی و سالم ماندن کالا

ارسال یک پیام