طراحی بسته بندی:

بسته بندی نقش تعیین کننده ای در جذب مشتری داشته و مشتریان. را ترغیب می کند تا محصول را انتخاب کنند. مشتریان هویت بصری برند را با نحوه بسته بندی محصول آن مرتبط می دانند. بسته بندی همچنین به عنوان یک وسیله ارتباط بین علامت تجاری محصول با مشتریان عمل می کند. در دنیای امروز طراحی و تولید بسته بندی خود به یک صنعت، هنر و فعالیت اقتصادی با ارزش تبدیل شده است. در واقع هم اکنون تولید بسته بندی یکی از پیچیده ترین و جذاب ترین نمونه های هنر طراحان به شمار می رود.

چگونگی تأثیر پذیری:

نکته قابل توجه این است که که چگونه عناصر طراحی بر درک مشتری نسبت به محصول و علامت تجاری آن اثر می گذارد. در یک بررسی داده هایی که از طریق پرسشنامه از مواردی همچون عناصر طراحی. بسته بندی (شامل اندازه، شکل، مواد، طراحی گرافیکی  بسته، قالب چاپ، تصاویر و عکس ها.)، درک کاربر (شامل دقت و توجه ،خرید و خرید مجدد) و .تجربیات آنها ( شامل ابراز احساسات و قابلیت های عملکرد محصول) را. پوشش می دهد جمع آوری گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که بین تصمیم خرید مشتری با طراحی بسته بندی،. اندازه، اطلاعات و فناوری بسته بندی محصول ارتباط معناداری وجود دارد.

بسته بندی محصول، ترکیبی از عوامل مختلف است که هرکدام از. آنها می توانند در ایجاد ذهنیت معین در ذهن مشتری مؤثر باشند. تصمیم خرید مشتری وابستگی مستقیمی به درک او از میزان برآورده شدن انتظاراتش از طریق استفاده از محصول دارد. اما در مورد محصولاتی که مصرف کننده به سرعت اقدام به خرید آنها می کند،. تصمیم خرید به میزان برقراری ارتباط در نقطه فروش ارتباط داشته،. لذا درک مصرف کننده از ماهیت محصول از طریق عوامل ارتباطی بسته بندی بر انتخاب وی. موثر است و این کلید موفقیت بسیاری از استراتژی های بازاریابی از گذشته تا به امروز می باشد.