مشاوره در امور جعبه

  • مشاوره و پیشنهاد بهترین تیراژ جعبه بر اساس کاهش قیمت نهایی
  • راهنمایی در خصوص انتخاب گرماژ مقوا بر اساس وزن محصول
  • همفکری در جهت بهتر شدن سایز جعبه و جلوگیری از هزینه اضافی و کم کردن هزینه مصرفی مقوا
  • پیشنهاد بهترین نوع قالب جعبه از جهت ایستایی جعبه ، نمای بیرونی و سالم ماندن کالا